2010-12-19

İlim öğrenmek isteyenlerin dikkat edeceği hususlar

İlim öğrenmek isteyenlerin dikkat edeceği hususlar


1. Niyet ve ihlâs: Hocanın öğretmesi talebenin öğrenmesi ancak Allah (c.c) rızâsı için olmalıdır. Çünkü hadîs-i şerifte Rasûlullâh Efendimiz şöyle buyurmaktadır: "Allah (c.c)'ın rızâsının gayri bir (maksat) için ilim öğrenen kimse cehennemden yerini hazırlasın."

2. İlim öğreneceği hocayı iyi araştırmak: "Tefsir, hadîs, fıkıh, usûl-i fıkıh ve bunları öğrenmeye vesile olan âlet ilimleri dîn ilimlerindendir. Binâenaleyh kimden alacağınızı iyi düşününüz ve ancak ehil olanlardan ilim alınız."

3. Öğreneceği şeylerin sıralamasını bilmek: Rasûlullâh (s.a.v.) Efendimiz Câbir'in (r.a.) rivâyetiyle "(önce) susmayı sonra hilmi (yumuşak, sükûnetle hareket etmeyi), sonra ilmi, sonra amel etmeyi öğrenin, sonra da (bu ilmi) yayınız." buyurdu.

4. Her türlü hevâîlikten ve nefsânîlikten kendini korumak: "İlim, rütbelerin en yücesi" olduğu için bu ilme sahip olmak isteyen kimselerin kendini hevâîlikten koruması gerekmektedir.

5. İlmin amel için olduğunu bilerek öğrendikleriyle gücü yettiği kadar amel etmeye gayret etmek. Zîrâ 'Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v.) "Dilediğiniz kadar ilim öğrenin, vallahi ilminizle amel edinceye kadar ilim cem etmekle (öğrenmekle) mükâfat alamazsınız." buyururlar.

6. ilim öğrenme usûlünü iyi bilmek: Süfyân bin Uyeyne bu usûlü: "İlmin evveli (susmak) dinlemek, sonra anlamak, sonra ezberlemek, sonra amel etmek, sonra (dinleyip, anlayıp, ezberleyip, amel ettiği ilmi) yaymaktır." diye buyurmuşlardır.


GÖNÜL TEMBELLİĞE ALIŞMASIN

Hocazâde en iyi bildiği meselelerde dahi fetva kitaplarını karıştırmadan cevap vermezdi. Bir günde aynı mesele iki defa soruldu; iki soru için de kitaba bakıp açıklamasını öyle yaptı. Talebelerinden biri; "Efendim, daha yeni kitaba bakmıştınız. Bu defa da bakmadan cevap veremez miydiniz?" diye sorunca, cevaben; "Eğer ilmime güvenip bakmasam, gönül tembelliğe alışır." dedi.

Yeni yayınlardan e-posta ile haberdar ol!

Bu ay öne çıkanlar