2011-04-26

İslam’ı Terörizm olarak göstermek isteyen bir ajandı O... Cemaleddin Afgani...

İslam’ı Terörizm olarak göstermek isteyen bir ajandı O... Cemaleddin Afgani...

İslam’da reformcuların öncüsü olarak Afgani, bir taraftan hadis, tefsir ve içtihad hükümlerini reddederken, diğer taraftan içtihadda ve tefsirde “anarşiyi” teklif etmektedir. Bunda da hayli mesafe kat ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Oryantalistlerin Afgani’ye sahip çıkmasında ve İslam toplumunun gerçek bir ideologu ve temsilcisi olarak görmesindeki ikinci ve belki daha mühim sebep ise, İslam Devlet ve cemiyetlerini Batı tecavüzü karşısında müdafaada kullandığı kışkırtıcı üslubudur.

Bu üslup sayesinde mağdur durumdaki halklar dünya kamuoyunda saldırgan, terörist, barışı bozan durumuna gelmiş, İslam ile terörizm özdeşleştirilir olmuştur. Bu kışkırtıcı üslup sayesinde hem sömürgeci ülkelere milletler arası hukuk açısından serbest hareket edebilecekleri bir zemin verilmiş hem de yerli halkın mağduriyetinin sebep olduğu dinamizmin, siyasi, iktisadi, içtimai(sosyal), fikri, medeni ve kültürel bakımdan takviyeye yönelmesi önlenmiştir.

(….)

Sağlığında her kesimden etkilediği belli bir çevre olmasına rağmen, öldükten sonra etkisi ve nüfuzu olduğundan çok fazla abartılmıştır. O’nu İslam tefekkürünün temsilcisi ve Müslümanların sesi olarak görmek isteyen oryantalistler, bu çarpıtmalarında belli bir dereceye kadar başarılı da olmuşlardır.

Dr. Alaeddin Yalçınkaya

CEMALEDDİN AFGANİ (SİYASİ HAYATI) Nikki Kedie, Bedir Yayınları, İstanbul, 1997

[Oryantalizm nedir?
Oryantalizm; Müslüman doğu medeniyetinin (din, edebiyat, dil ve kültürü içine alacak şekilde) bütün unsurlarını inceleyerek İslam dünyası hakkında batılıların sistematik bir bilgiye sahip olmalarını sağlayan, İslam ve Batı medeniyeti arasındaki mücadelede Batı uygarlığı lehine veriler elde etmeye çalışan bir akımdır. Oryantalizmin Arapça karşılığı “İstişrak”tır. İstişrak ile ilgilenen kişilere de Müsteşrik denilir.]

Cemaleddin Afgani, Muhammede Abduh, Reşit Rıza üçlüsünün kurduğu ve Mısır'dan, El Ezher'den bütün İslam coğrafyalarına yaydığı bu masonik fitneler hakkında bilgili ve uyanık olmak için aşağıdaki kaynaklara mutlaka başvurulmalıdır;


Kaynaklardan bir kaçı;

• Dini Modernizmin üç şovalyesi ve Türkiye’deki Takipçileri, Dr. Hasib es-Samarrai, Bedir Yayınları. 2010

• Mezhepsizler (Afgani, Abduh, Reşit Rıza) Dr. Hasib es-Samarrai, Bilge Yayınları, 1981

• Cemaleddin Afgani (Siyasi Hayatı), Nikki Keddie, Bedir Yayınları, 1997

• Ehl- i Sünnet'i Müdafaa ve Bid'atleri Tenkid , Bedir Yayınevi, 2005

• Din tahripçileri, Ahmed Davudoğlu, Bedir Yayınları, 1997

• El- Ahkamü's- Sultaniye / İslam'da Devlet ve Hilafet Hukuku, Bedir Yayınları, 1994

• İkinci Meşrutiyet ve II. Abdülhamid Hakkında, Bedir Yayınları, 1999

• Mezhepsizlik Bid'attır, Bedir Yayınları, 1995

• Muhammed Abduh, Reşid Rıza ve İctihad, Bedir Yayınları, 2008

• Cemaleddin Efgani Etrafında Makaleler, Dr. Muhammed Reşad, Bedir yayınları, 1996

• Cemaleddin Efgani'nin Gerçek Yüzü, Ali Nar/ Dr. Alaeddin yalçınkaya/ Dr. Muhammed Reşad / Yrd. Doç. Dr. İsa Yüceer/ Bedir Yayınları, 1997

• Cemaleddin Efgani, Dr. Alaeddin yalçınkaya, Sebil Yayınevi, 1995

• Sultan II.Abdülhamid Han' ın Notları, Dr. Alaeddin yalçınkaya, Sebil Yayınları 1996

• Sultan Abdülhamid'in Hatıra Defteri, İsmet Bozdağ, Truva yayınları, 2010

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

Yeni yayınlardan e-posta ile haberdar ol!

Bu ay öne çıkanlar