2011-02-17

Güllerin Efendisi (sav)'den "Gül Kokulu Gençler" olmak isteyenlere 100 Nasihat;
Peygamberİmİzİn Gençlere 100 Vasİyetİ

1) BESMELE
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular:  
-Besmelesiz başlayan her iş,hiçbir netice vermez .  
-Herhangi bir müşkül ve güçlüğe rastlarsan Allah’ın ismini an, Besmele çek: “Bismillahir-rahmanir-rahim ve lahavle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim“ cümlesini tekrarla.Allah seni her musibetten ve beladan kurtarır.  

2)HAMD VE ŞÜKÜR 
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular:  
-“Elhamdü lillah=Allah’a hamdolsun“ demek en büyük teşekkürdür. Bunu söylemeyen şükretmemiş olur .  

3)SALEVATI ŞERİFE
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular:  
-İsteklerinin olmasını isteyen bana çokça salat ve selam göndersin.  

4)İMAN-İBADET
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular:  
-Allah ibadetsiz imanı, imansız ibadeti ve işi kabul etmez. 


5)TEHECCÜT NAMAZI
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular:  
-Bir kimse gece Teheccüt namazına niyet ederek yatsa da gece kalkamasa, niyetinin doğruluğu ve sağlamlığı değerinde sevap alır, uyuduğu uykuda ona Allah’ın bir sadakası olur.  

6)İHLAS
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular:  
-İbadetini Allah’ı görür gibi terbiye ve saygı ile yap. Sen onu görmüyorsun ama… Muhakkak ki o seni görmektedir.Gösteriş maksadı ile yapılmadığı için gizli bir ibadetin açık yapılandan yetmiş kat fazla sevabı vardır.

7)NAMAZ
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular:
- Namaz; küfür ile insanlık arasında bir perdedir. Onu terk edenler küfre yaklaşmış olurlar.
- İman sahibi ile imansız bir fark vardır ki, o da namazdır. Namazı terk eden bir iman sahibi diğerinden farksız olur.

8)EVVABİN NAMAZI
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular:
-Akşam namazını bitirip biraz konuştuktan sonra altı rekat sünnet kılmaya devam edenlerin elli yıllık küçük günahları affolur.

9)NAFİLE ORUÇ 
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular:
- Recebin ilk gününde tutulan oruç üç yıllık, ikinci gününde iki yıllık, üçüncü gününde bir senelik küçük günahlar için kefaret olur. Diğer günlerde tutulan oruç ise her gün için bir aylık küçük bir aylık küçük günahların affına vesile olur.

10)ZEKAT
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular:
-Zekat vererek malınızı muhafaza, fakirlere sadaka vererek hastanızı tedavi; dua ve niyaz ile de bela ve musibetleri defetmiş olursunuz.

11)SAHABE-İ KİRAM
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular:
-Peygamberlerden sonra insanların en makbulü Ebubekir’dir 
-Ali, Fatma,Hasan ve Hüseyin benim ahlibeytimdir. Ebubekir ve Ömer ise, Allah’ın yakını olanlar, bana yakın olanlardan daha evvel gelir.
-Ayşe cennette de refikamdır. 
-Eshabımdan birine küfür edene Allah lanet etsin.

12)İLİM
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular:
-İlim ve din meselelerinin müzakeresi için toplanan bir mecliste hazır bulunmak bir sene müddetle ibadet etmekten daha sevaplı ve hayırlıdır.
-Bir alimin yüzüne bakmak ibadet makamına geçer.
-Dini hizmet maksadı ile ilim tahsil eyleyenler Allah’ın indinde harp eden mücahitlerden daha ileridirler.
-Dini ve onun ilmini tamamiyle öğrendikten sonra bilmeyenlere de öğretmek sadakaların en hayırlısıdır.
-İslamın ve dinin rükünlerini ve şartlarını, Allah’ın yap ve yapma dediklerini sorup öğrenmek her müslümana farzdır.
-Allah için ilmi ve bilgiyi isteyenler, yiyeceklerini ve rızıklarını hiç ummadıkları yerden bulurlar. Bunu tekeffül eden Allah’tır.

13)KUR’AN OKUMAK
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular:
-Sizden birisi Allah ile konuşmayı ve ona yakın olmayı seviyorsa, tam bir kalp sükuneti içinde Kur’an okusun.
-Ümmetimin en makbul ibadeti bakarak Kur’an okumaktır.

14)İHLAS SURESİ 
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular:
-Bir kere “ihlas“ okuyan bir iman sahibi kendini cehennem ateşinden kurtarmış olur.

15)YASİN-İ ŞERİF
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular:
-Her gece “Yasin“ okumaya devam eden kimse şehit olarak ölür.
-Bir kimse ana ve baba yahut onlardan bir tanesinin Cuma günü kabrini ziyaret edip “Yasin“ okusa büyük günahları affolunur.

16)”İZA VAKAA” SURESİNİ OKUMAK
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular:
-Her gece “iza vakaa“ suresini okuyan bir kimse fakir düşmez.

17)YATAĞA YATARKEN
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular:
-Yatağa yatarken önce 1 fatiha sonra 3 ihlas surelerini okuyan bir kimse uykusunda ölümden başka her müsibetten korunmuş olur.

18)LA HAVLE 
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular:
-“La havle vela kuvvete illa billahi devaün min tis’atin ve tis’ine daaen eyserüha elhemmü.“<
“la havle vele kuvvete illa billahi“
Bu zikre devam etmek doksan dokuz illetin devası olur ki, bunların içinde en hafifi olanlar hüzün, keder, elem ve sıkıntıdır.

19)ZİKİR
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular:
-Kıyamet gününde Allah’ın indinde en makbul ve muteber olan kul; dünyada Allah’ı çok zikredendir.
-Allahın zikri için toplanan hiçbir cemaat Cenabı Hak tarafından af ve gufran müjdelenmedikçe dağılmamıştır.
-Zikrin en hayırlısı gizli zikirdir. Rızkın en hayırlısı da kafi olanıdır.

20)NEFSLE MÜCADELE
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular:
-Hakiki mücahit;kendi nefsi ile mücadele ve harp eyleyen kimsedir.

21)EVLİYA
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular:
-Her devirde benim ümmetimin eksikleri vardır ki onlara ebdal ve sıddıklar denir. Onlar hakkında Allah’ın inayet ve rahmeti o kadar büyüktür ki, sizler de o sayede yer ve içersiniz ve üzerinizde dolaşan her türlü bela ve müsibet de yine onların sayesinde defedilir.

22)NASİHAT-TEBLİĞ 
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular:
-İyi hareketleri ve iyilikler yapmayı emredenler onu yapmışlar ve iyiliklerde bulunmuşlar gibi sevap kazanırlar.
-Hayırlı işlere ön ayak olan kimse o hayrı kendi işlemiş gibi sevap kazanır.
-Allah bir kimseye senin maddi ve manevi gayretin vasıtasıyla hidayete eriştirirse, bu senin için üzerine güneş doğup batan her şeyden hayırlıdır.

23)GENÇLER
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular:
-Allah genç tövbekarları sever.
-Gençliğini taat ve ibadet yolunda harcayanları Hak Teala çok sever.
-Gençliğinde ibadet edenlerin; ihtiyarlığında ibadete başlayanların üzerindeki üstünlüğü; halka nazaran peygamberlerin üstünlüğü derecesindedir.
-Allah; genç yaşlarında ibadet edenleri meleklerine göstererek sevincini ilan eyler.
-Cenab-ı Hakk’ın indinde tövbekar gençlerden sevgili bir şey yoktur.

24)HADİS
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular:
-Ümmetimden kırk hadisimi taşıyan veya ezber eden kimseyi kıyamet gününde Cenab-ı Hak alimler ve Salihler arasında toplayacaktır.

25)ZORLUKTA OKUNACAK DUA
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular:
-Büyük zorluğa düştüğünüz zaman,
“Hasbünallahü ve ni’mel-vekil“zikrine devam ediniz.

26)BABANIN DUASI
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular:
-Bir babanın oğlu için ettiği dua peygamberin ümmeti için ettiği dua kadar makbuldür.

27)HATİM DUASI
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular:
-Kur’an baştan sona kadar okunup bitirildiği (hatim edildiği) zaman derhal yapılan dua kabul olur.

28)İYİLİK VE İHSAN
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular:
-Ver ve doyur! Malın eksilecek diye korkma. Allah’ın lütfü ile eksilmez biakis artar.
-Sadaka veriniz. Zira sizi cehennem ateşinden o kurtarır.

29)MİSAFİRE İHSAN
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular:  
-Misafir rızkı ile beraber gelir ve ev sahibinin günahlarını affa vesile olarak gider.

30)CÖMERTLİK
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular:
-Cennet cömertlerin olduğunu evidir.
-Halkın muhabbetini kazanmak isteyen bir kimse, malını bol bol ihsan etsin

31)DİLENCİLİK
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular:
-Allah;rahatsız edici, aç gözlü dilencilere düşmandır
-Dilenciler; dilenciliğin ne kadar hakir ve zelil olduğunubilselerdi dünyada hiçbir dilenci kalmazdı.
-Fakir olmadığı halde dilenen kimsenin aldığı ve yediği şey ateştir.
-Üç günlük kuvvete malik olan kimsenin halktan dilendiği ve aldığı helal olmaz.

32)CİMRİLİK 
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular:
-Cimrilerin azap görmeden cennete giremeyeceklerine Allah yemin etmiştir.
-Para ve bolluk hususunda sizden fakir olanlara bakınız. Daha zengin olanlara bakmayınız, içinde bulunduğunuz vaziyet size küçük ve az görünmesin.

33)ANA BABA HAKKI
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular:  
-Cennet; anaların ayakları altındadır.  
-Allah’ın hoşnutluğu ve rızası ana ve babanın rızalarında; gazabı ise yine onların gazaplarındadır.  
-Bir kimse ana ve babasını üzecek bir iş yaparsa bir büyük günah işlemiş olur.  
-Ana ve babasına itaat eden cenneti aladadır.   
-Ana ve babasına sevgi ile bakmak ibadet makamındadır.  
-Ana ve babasına hizmet ve itaat edenin ömrüne Cenab-ı Hak uzun ve mesut eyler.  
-Ana ve babasına hem vücutça, hem de sözle iyilikte ve ihsanda bulunan, Allah için harbe gidenlerin edindiği ecri kazanır.  
-Ana ve babaya karşı ihsanda bulunmak ömrü uzatır, rızkı arttırır. Onların hayır duaları her kazayı red ve tard eder.  

34)İYİ ARKADAŞ
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular:  
-Arkadaşlarınızın en hayırlısı kendi görünüşü ile size, Allah’ı hatırlatandır. Sözleri sizin ibadetinizi ve işlerinizi çoğaltır.İş ve hareketleri de ahiret gününü aklınıza getirir.  

35)SEYAHAT
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular:  
-Seyahat ediniz. Sağlığınızı arttırır.  
-İyilik ahlak sahibi ve zengin olanlarla seyahate çıkınız.  

36)DARGINLIK
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular:  
-Bir müslümanın, diğer bir Müslüman ile konuşmayı terk etmesi (dargınlığı) kanını dökmek gibidir.  

37)BÜYÜKLERE HÜRMET
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular:  
-Büyüklerinize hürmet için ayağa kalkınız.  
-Yaşı ilerlemiş iman sahibi bir ihtiyara ikramda saygıda bulunmak, Allah’ı tazim etmektir.  

38)İSİM 
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular  
-Bir kimsenin üç oğlu olurda, birisine olsun Muhammed ismini vermezse cahillik etmiş olur.   

39)KOMŞULUK
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular:  
-Komşusu aç ve kendisi tok bulunan bir merhametsiz; tam bir iman sahibi değildir.   

40)CÖMERTLİK
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular:  
-Sizin en iyiniz yemek yediren kimsedir.  
-Cömertin yemeği şifa, cimrinin yemeği ise hastalık getirir.  

41)GEÇİM
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular:  
-Aklın başı halk ile iyi geçinmektir.  

42)GİZLİ İBADET
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular:  
-Gizli olan ibadetler açık olandan ileridir. Fakat halk görsün de onlar da yapsın niyeti ile olan aşikar ibadetler daha ileridir.  

43)MÜ’MİNİN ARTIĞI
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular:  
-Bir iman sahibinin yiyip içtiğinden artanını yemek şifadır.  

44) YUMUŞAK HUYLULUK
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular:  
-Müminin yumuşak huyu o kadar fazladır ki, ilk bakışta ahmak zannedilir.  

45)SÜNNETİM
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular:  
-Benim yaptıklarımı (sünnetlerimi) yapmayan benden değildir.  

46)AZ KONUŞMAK
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular:  
-Lüzumsuz işleri ve sözleri bırakmak insandaki İslamlık duygusunun güzelliğine alamettir.  

47)GÖNÜL TOKLUĞU
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular:  
-Allah’ın yaptığı taksime ve verdiğine kanaat gösterip razı olmak gönül tokluğuna sahip olmaktır.  

48)MERHAMET
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular:  
-Acımayanlara acınmaz.  

49)SABIR
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular:  
-Sabır, cennet hazinelerinden bir hazinedir.  
-Hastalık zamanında sabretmek ve Allah’ın inayetini beklemek bir ibadettir.  

50)İSTİHARE, İSTİŞARE, İKTİSAT
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular:  
-İşlerine başlarken istihare edenler perişan olmaz. Danışıp fikir alanlar pişman olmazlar. Bir evin geçiminde fazla ve fuzuli sarfetmeyip idareli davrananlar da yokluğa ve sefalete düşmezler.  

51)EMANETE RİAYET
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular:  
-Sana emanet bırakılan her şeyi sahibine iade et. Sana fenalık eden kimseye de fenalık etme.  

52)YALAN, İFTİRA
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular:  
-Allah’ın en çok sevdiği iş; yalandan, iftiradan, küfürden, günahlardan korunmaktır.  

53)DİLİNİ KORUMAK
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular:  
-Adem oğlunun başına gelen günahların en çoğu dilindedir.  

54)LÜZUMSUZ KONUŞMAK
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular:  
-Boş sözlerden sükut edip susmak ibadetlerin en büyüğüdür.  
-Söz söylemeye bir lüzum yoksa susmak alimlere ziynet verir ve cahillerin de ayıplarını örter.  
-Susmak iyi ahlakın birinci vasfıdır.  
-Boş sözler söyleyip susan insan her iki dünyanın gailelerinden kurtuldu demektir.  
-Kendi iyiliğini arzu edenler dillerini tutsunlar.  

55)AFFETMEK
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular:  
-Musa (aleyhisselam) Allah’a (c.c.) sormuş : “Ya rabbi, senin indinde sana ibadet edenlerin en iyisi ve değerlisi kimdir? Allah da ona şu cevabı vermiştir: “Kendisine fenalık edene cezasını vermek imkanını ve iktidarını bulduğu halde onu affeden kimsedir.”  

56)ÖFKE
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular:  
-Sirke balı bozduğu gibi hiddet de imanı bozar.  

57)KENDİNİ KÜÇÜK GÖRMEK
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular:  
-Bir kimse Allah korkusu ile kendisini küçük görür ve öyle gösterirse Allah onu büyültür ve yükseltir.  
-Kendini küçük görmeyen dindar olamaz.  

58)DAVETE İCABET
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular:  
-Düğün gibi hayırlı bir toplantıya davet edilince gidiniz.Rüşvet olmamak üzere verilen bir hediyeyi de reddetmeyiniz. Hak ve ruhsatınız olmadıkça kimseyi dövmeyiniz.  

59)VAKTİNDE NAMAZ
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular:  
-Allah’ın birinci sevdiği iş; vakit gelir gelmez kılınan namazdır.İkincisi, ana ve babanın emirlerine itaat ile onlara karşı ihsanda bulunmaktır. Üçüncüsü de Allah rızası için ve bir karşılık beklemeden harbe gitmektir.  

60) AĞLAMAK
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular  
-Ağlamak gözden ve kalpten olursa Allah’tan; dilden olursa şeytandandır. Şeytan sesinde çekininiz.  

61)SIKINTINTININ SEBEBİ
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular  
-Allah’a kulluk vazifelerini yapmayan, bunda kusur edenleri Allah da gam ve kedere düşürür.  

62)İBADETTE İHLAS
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular  
-Allah’a daima karşında görüyormuşsun gibi titreyerek ve tam bir huzur içinde ibadet et. Çünkü her ne kadar onu görmüyorsan da muhakkak o seni görüyor.  

63)İBADET
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular  
-Benim şefaatime bel bağlama; ibadet et.  

64)TÖVBE
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular  
-Günahından dolayı tövbe eden kimse günah işlememiş gibi olur. Fakat bir taraftan tövbe eder, diğer taraftan günahını işlemekte devam ederse, Allah’la alay etmiş olur.  
-Bir kimse bütün varlığı ve kalbi ile  
“Estağfirullah“ kelimesini tekrar tekrar zikre devam ederse; Allah; O kimsenin sıkıntısını feraha çevirir. Hiç ummadığı yerden kendisine rızık gönderir.  
-Allah’a günde yüz defa tövbe ve istiğfar ediniz.  

65)DÜNYAYI DÜŞÜNMEK
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular  
-Bir kimse uykudan kalkar kalkmaz en evvel dünyayı düşünürse, Allah onun işlerini bozar ve rahatını kaçırır.  
-Dünyaya, eşyaya ve süse muhabbet beslemeyiniz.  

66)ÖLÜRKEN YASİN
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular  
-Ölüm emareleri görünen hastanızın üzerine Yasin okuyunuz.  

67)BORÇ
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular  
-Borçlu olarak ölenlerin elleri mezarlarında bağlı bulunur. Borcunu ödemedikçe onları başka bir şey açamaz.  
-Sizin en hayırlınız alacaklısını incitmeden borcunu ödeyendir.  

68)DÖVMEK
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular  
-Hakkı olmadığı halde adam dövenler ve başkasının malını çalıp çırpanlar yahut bunun için emir ve işaret verenler bizden değildirler.  
-Emrinde bulunan bir kimseyi haksız yere döven kimse kıyamet gününde hapis edilerek ceza görür.  

69)ALDATMAK
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular  
-Dünya islerinde ve alış verişinde; yahut dine ait işlerde olsun ümmetime hile yapan kimseye Allah lanet etsin.  

70)YALAN
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular  
-Yalan rızkı noksanlaştırır.  
-Yalanla iman bir arada bulunmaz.  
-Yalan, insan yüzünü kara eder. İki kişinin arasını bozmak kabir azabını mucip olur.  
-Bir defa yalan söyleyen üç kere mel’undur.  

71)HARAM YEMEK
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular  
-Haram yemekten çekininiz.Çünkü onun bir kısmı zina yapmaktan da fenadır.  

72)HASET
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular  
-Haset etmekten çekininiz. Nasıl ateş odunu yakıp bitiriyorsa haset de bir insanı mahveder.  

73)KENDİNİ BEĞENMEK
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular  
-Kendini beğenmek; yetmiş senelik ibadeti giderir.  

74)ADAM ÖLDÜRMEK
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular  
-Bir Müslüman ı öldürmek kafir olmak kadar günahtır. Ona söğüp saymak ise fenalığı mucip olur. Bir mümünin de din kardeşi ile üç günden ziyade kinli ve dargın bulunması caiz olmaz.  

75)ZİNA
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular  
-Gözlerin zinası haram olan şeye bakmaktır.  
-Sakın bir erkek, yanında mahremi olmadıkça yabancı bir kadınla yalnız kalmasın.  
Resulullah aleyhissalatu vesselam Hz. Ali radıyallahu anh ‘a buyurdular ki:  
-“Ey Ali bakışına bakış ekleme. Zira ilk bakış sanadır, ama ikinci bakış aleyhinedir.”  
-Dilin zinası söylenmemesi icap eden sözleri söylemektir.  
-Bir kimse (helal diyerek) zina ederse imanı gider. Fakat pişmanlıkla tövbe ederse affolunur.  
-Zina yapmak fakirliğe sebep olur.  

76)LUTILİK (HOMOSEKSÜELLİK)
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular  
-Benim ümmetimden Lut kavminin işini işleyenler olursa, öldükleri zaman onların cesetleri Allah tarafından Lut kavmi arasına karıştırılıp kıyamet gününde de onlarla birlikte kalkarlar.  
-Lut kavminin çirkin hareketlerini yapanlar mel’undurlar.  

77)İÇKİ
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular  
-Çoğu sarhoşluk veren şeyin azıda haramdır.  
-Şarap içenin, kalbinden iman nuru çıkar.  
-Bir kimse sarhoşluk verici bir şey içerse, Allah onun kırk günlük namazını kabul etmez.  

78)BIYIKLAR
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular  
-Dudakları görününceye kadar bıyıklarını alttan kısaltmayan bizden değildir.  
-Bıyıklarını kesmeyerek dudakları üzerini örtecek kadar uzatan kimsenin duasını Cenabı Hak kabul etmez.  

79)LÜZUMSUZ TOPLANTI
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular  
-Vakit geçirmekten başka bir işe yaramayan toplantılardan çekininiz.  

80)KÖTÜ ARKADAŞ
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular  
-Günah işleyen asi ve günahkar arkadaşlardan uzak olunuz. Yoksa sizin de onlardan olduğunuz anlaşılır.  

81)İKİ YÜZLÜ
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular  
-İki yüzlülerin ziyafetlerine ve davetlerine gitmeyiniz.  

82)SOFU GÖRÜNMEK
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular  
-Halka karşı alim ve dindar görünmek için sofu elbiseleri giyip gezmekten ve bundan hasıl olacak şöhretlerden uzak bulununuz.  

83)SABAH UYKUSU
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular  
-Sabah namazı ile güneş doğması arasındaki zaman rızkların dağıtılması vaktidir. Bu sırada uyumak rızkın bir kısmını kaybettirir.  

84)ŞAKA
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular  
-Ben latife ve şaka ederim. Fakat doğru sözden ayrılamam.  

85)FAKİRLİK
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular  
-İhtiyaç içinde ve fakir olanlar; Allah’ın kısmetine ve verdiğine itiraz ederek isyan ederse bu hal kafirliğe kadar yakın olur.  

86)KAFİRE BENZEMEK
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular  
-Kendilerini kafirlere benzetenler bizden değildirler.  

87)GÜL
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular  
-Benim kokumu almak isteyenler kırmızı gül koklasınlar.  

88)ALİM
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular  
-Kendisinin alim olduğunu söyleyenler cahildir.  

89)CENNETE GİRMEK
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular  
-Bir kimse kendisinin muhakkak cennete gideceğini iddia ederse, cehenneme gider.  

90)EVLENMEK
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular  
-Evleniniz ve çoğalınız. Çünkü ben diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla öğünürüm.   
-Nikahın hayırlısı kolaylıkla olanıdır.  
-Allah; evlilerin ayrılmasını sevmez.  

91)KADININ CENNETE GİRMESİ
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular  
-Kadın beş vakit namazını kılar, ramazanda orucunu tutar ve vücudunu muhafaza ile kocasına itaat ederse azap duymadan cennete gider.  
-Bir erkek karısında hoşnut olduğu halde ölürse o kadın cennete gider.  

92)İYİ DOST
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular  
-İyi dost edinmek insanın saadet ve selametindendir.  

93)ZİYAFET
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular  
-Birbirinize karşılıklı yemek yediriniz. Ziyafet veriniz. Bu hal rızkın artmasını mucip olur.  

94)DÜRÜST TÜCCAR
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular  
-Doğru tanınan bir tüccar kıyamet gününde Allah’ın arşında ateşten korunur.  
-Korkak tüccar ticaretinden kazanamaz, cesur olan bol bol rızıklanır.  

95)SOL EL İLE YEMEK
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular  
-Sol el ile yemek yemeyiniz. Bunu, şeytan yapar.  

96)İNSANLARIN ARASINI BULMAK
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular  
-Halkın arasını bul; velev yalan ile olsun buna çalış.  

97)SELAM
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular  
-Halkın en cimri olanı rastladığı din kardeşlerine selam vermeyendir.  

98)GÜNAH
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular  
-Bir kimse güle güle günah işlerse, ağlaya ağlaya cehenneme girecektir.  

99)KAHKAHA
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular  
-Kahkaha ile gülmek şeytandan, tebessüm etmek ise Allah’tandır.  

100)TEDAVİ
Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular  
-Bir hastalık çıkınca tedaviye devam edin. Çünkü Allah kullarına deva olmayan hastalık vermemiştir.  

Hiç yorum yok :

Yorum Gönderme

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

Yeni yayınlardan e-posta ile haberdar ol!

Bu ay öne çıkanlar